Hlavní služby

Každou službu popisujeme detailně v samostatném článku

Inženýring (inženýrské služby)

K čemu by byl projekt domu, kdyby se nemohl realizovat. Právě tohle zajišťuje inženýring. Stavební projektant zastupuje na základě plné moci investora při jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem za účelem získat dokumenty nutné k povolení stavby. Pro klienty zajišťujeme zejména následující: Ohlášení stavby a stavební povolení Zjednodušeně lze říct, že jednoduché stavby (např. rodinné domy) lze stavět na základě ohlášení stavby, složitější objekty je nutné realizovat na základě...

Přečíst celý článek

Architektonická studie

Drtivá většina všech staveb začíná svůj vznik u architektonické studie. Každá parcela je jedinečná a každý klient má jiné potřeby. Tyto dva základní parametry určují, jak bude vypadat například architektonická studie novostavby bytového domu. Je potřeba zohlednit orientaci parcely, možné výhledy, pozici příjezdové komunikace a mnoho dalšího. Na našich architektonických studiích pracuje především stavební inženýr Ing. Matěj Machač a architektka Ing. arch. Kateřina Baťková. V Projekci Machač...

Přečíst celý článek

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nejobsáhlejší částí, kterou stavební projektant k realizaci objektu zpracovává. Projektové dokumentace se podle obsahu a rozsahu dělí do několika následujících stupňů:   Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení nebo pro ohlášení stavby Tato dokumentace slouží pouze pro účely získání vyjádření stavebního úřadu a nesmí se podle ní stavět. Jsou v ní uvedeny jen nezbytné údaje, které potřebuje vidět úředník, jako je velikost objektu, z čeho je...

Přečíst celý článek

Výstavba ekonomických bungalovů s projektem ZDARMA

Ekonomická situace pro mladé rodiny není v rámci stavebního trhu příznivá, a tak jsme se spojili se specializovanou stavební firmou na dřevostavby a společně jsme vytvořili program ekonomické výstavby bungalovů s projektem zdarma. Ať už ceny materiálů, práce nebo úroky hypoték, vše je extrémně drahé. Navíc nás postihuje extrémní inflace, která je mnohem vyšší než růst platů. To vše má za následek, že se vlastní bydlení stává nedosažitelné pro většinu rodin v Česku. Z dlouholeté zkušenosti...

Přečíst celý článek

Analýza proveditelnosti, koncept stavby, rešerše, kontrola parcely

Úplně prvním krokem může být analýza proveditelnosti, která prověří, co je možné na dané parcele postavit a za jakých podmínek. Na základě této analýzy lze určit takzvaný koncept stavby, který si můžete představit jako zadání. V tomto zadání bývá definováno, co bude předmětem studie, jak by měl být objekt velký, k čemu bude sloužit apod. Taktéž se setkáváme se situací, kdy u nás investor poptává kontrolu nebo rešerši parcely, ještě před samotnou koupí pozemku. Obsahem takového dokumentu jsou

Přečíst celý článek

Návrh exteriéru

Návrh exteriéru bývá většinou součástí architektonické studie, ve které zpracujeme 3D model. Ten předáme investorovi a díky tomu je jednoduché dodatečné vylaďování návrhu. Po odsouhlasení 3D modelu zpracováváme realistické vizualizace. Můžeme také zpracovat samostatný návrh fasády. Součástí návrhu exteriéru může být i návrh zahrady zahradním architektem či návrh předzahrádky s oplocením a plotem.   Návrhy exteriéru zpracováváme pro rodinné domy, bytové domy, komerční objekty a...

Přečíst celý článek

Dotace pro stavby

Nejčastěji zpracováváme dotaci Nová zelená úsporám, dotaci Dešťovka a dotaci na fotovoltaickou elektrárnu (dotace FVE). Setkáváme se však i s dalšími dotačními tituly, pro které zpracováváme projektovou dokumentaci, tak aby bylo vyhověno patřičným požadavkům. Dotace Nová zelená úsporám Dotace Nová zelená úsporám je určena pro novostavby či rekonstrukce objektů k bydlení, což jsou rodinné a bytové domy. Dotace je zaměřena na návrh kvalitní obálky budovy, která zajistí efektivní vytápění bez...

Přečíst celý článek

Položkový rozpočet a výkaz výměr

Položkový rozpočet a výkaz výměr slouží k přesnému určení finanční náročnosti dané stavby. Díky němu má investor náklady pod kontrolou, lépe dokáže stavbu plánovat, může určit priority nebo si výstavbu objektu rozfázovat, což znamená, že třeba nepostaví celý objekt najednou.  U nás v Projekci Machač používáme položkový rozpočet již v rané fázi projektování. Velice brzy s námi zjistíte, kolik přesně realizace bude stát. Díky tomu je možné projekt levně zkorigovat a upravit s ohledem na vaše...

Přečíst celý článek

Statický posudek

Statický posudek je zásadní dokument při návrhu stavby. Statické výpočty určují zatížení, které musí objekt přenést. Na základě toho jsou navrženy jednotlivé konstrukce, tak aby danému zatížení odolaly. Statickým posudkem se určuje dimenze prvků krovu/střechy, navrhují se základy, sloupy, stěny, překlady, ocelové konstrukce a mnoho dalšího. Jedná se o komplexní zhodnocení objektu z hlediska jeho únosnosti a stability.   Cena statického posudku nelze určit bez bližší znalosti kontextu....

Přečíst celý článek

TZB rozvody a elektroinstalace

Rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace lze přirovnat k žilám, střevům a nervům domu. V Projekci Machač tvoříme tyto návrhy:   Rozvody vody Navrhujeme rozvody vody, jejich trasy a průměry (průřezy) jednotlivých potrubí. Rozvody vody se běžně skládají z rozvodů studené vody, teplé vody, cirkulačního okruhu a v některých případech i z rozvodů studniční či dešťové vody. Dobře navržená koupelna, kuchyně nebo veřejné WC s úklidovou místností, které nejsou daleko od technické místnosti,...

Přečíst celý článek

Projekt vytápění

Systém vytápění domu můžeme přirovnat k srdci člověka. Přináší do domu teplo, které je nutné k životu. Na začátku projektu vytápění je vždy analýza, jaký způsob vytápění je pro daný objekt a uživatele vhodný. Jde o poměrně složitou problematiku, jelikož je na trhu k dispozici velké množství druhů vytápění, které můžou být navíc mezi sebou různě kombinovány. Pohledů, jak navrhnout správný způsob vytápění je mnoho. My v Projekci Machač používáme zejména ekonomický úhel pohledu. Počítáme...

Přečíst celý článek

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)

PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy je v mnoha případech povinnou součástí projektové dokumentace. Jeho zpracování je nutné při novostavbě rodinného domu, větší rekonstrukci rodinného domu a u dalších staveb, kde se předpokládá pobyt osob a je nutné řešit energetickou náročnost. Jednoduše lze říct, že tam kde budou lidé a bude docházet k vytápění, je potřeba PENB nechat zpracovat. Existují výjimky, kdy jeho vypracování není potřeba, zejména u některých rekreačních objektů....

Přečíst celý článek

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický nebo inženýrskogeologický průzkum pro nás zpracovávají naši spřátelení hydrogeologové. Ti přijedou na parcelu budoucí stavby nebo k rekonstruované budově a vyhloubí sondu. Sonda může být buď kopaná, ručně vrtaná nebo strojně vrtaná/kopaná. Kopaná sonda se dostává jen do malých hloubek, je však levná. Vrtané sondy lze provádět do větších hloubek, jsou však dražší. Dle typu stavby a odborného posouzení hydrogeologa se určí typ hloubení sondy. Na základě vytvořené sondy a...

Přečíst celý článek

Pasport stavby a dodatečné povolení stavby

V Projekci Machač zpracováváme pasporty staveb dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Pasport stavby je dokumentací potřebnou ve chvíli, kdy řešená stavba není zanesena v katastru nemovitostí a na stavebním úřadu k ní není vedena aktuální dokumentace. Pasport stavby nezastupuje dodatečné povolení stavby. Rozhodnutí, zdali postačí řešit legalizaci stavby pomocí jejího pasportu nebo je nutné řešit dodatečné povolení stavby, určuje místně příslušný stavební úřad.   Stavební úřady v...

Přečíst celý článek

Měření radonu

U každé novostavby, která je určena k pobytu osob, je potřeba během tvorby projektové dokumentace změřit množství radonu v půdním vzduchu. Takové měření se provádí pomocí speciálních kolíků, které se v určitém rastru zatlučou do země v místě budoucí stavby. V těchto kolících se nakumuluje půdní vzduch, který se přenese do vyhodnocovacího přístroje, který následně určí množství radonu v dané lokalitě. Na základě tohoto měření specialista vytvoří zprávu s názvem „Hodnocení radonového indexu...

Přečíst celý článek

Geodetické zaměření

Mezi první inženýrské činnosti při návrhu novostavby patří geodetické výškopisné zaměření parcely. Je nutné znát její svažitost a výškové uspořádání. Díky tomu je možné správně navrhnout celý dům, zejména co se týká základů a úrovně podlahy 1NP.  My v Projekci Machač si výškopisné zaměření provádíme u jednoduchých parcel sami. V případě, že je svažitost terénu vyšší nebo nějakým způsobem komplikovaná, přizveme ke své práci profesionálního geodeta, který nám s výškopisem pomůže.   Někdy je...

Přečíst celý článek

Hluková studie

Požadavek provést hlukovou studii může být vznesen příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, pokud se v blízkosti budoucí výstavby nachází významný zdroj hluku (silnice, železnice, letiště apod.). Existuje i opačný důvod provedení nutnosti hlukové studie, v případě kdy se očekává, že naopak řešená stavba bude nadměrným zdrojem hluku pro své okolí. V případě návrhu drobné stavby jako je rodinný dům, je hluková studie zapotřebí jen v případě, když se v blízkosti nachází významný zdroj hluku a...

Přečíst celý článek

Autorský dozor

U staveb navržených Projekcí Machač provádíme autorský dozor. V případě, kdy si tuto službu investor vyžádá, stavbu navštěvujeme v pravidelných intervalech, na vyžádání investora nebo na vyžádání stavební firmy, která stavbu realizuje. Naši projektanti nebo sám osobně Ing. Machač provádí autorský dozor dle potřeb investora. Konkrétní činnosti, které jsou součástí autorského dozoru si vždy definujeme smluvně předem. Jedná se především o kontrolu a průběh stavby, zdali firma realizuje stavbu...

Přečíst celý článek

PBŘ – požárně bezpečnostní řešení

Součástí většiny projektů musí být PBŘ neboli požárně bezpečnostní řešení stavby. To slouží jednoduše řečeno k tomu, aby „dům neshořel“, případně pokud by hořet začalo, předepisuje opatření pro zmírnění dopadu požáru na životech a majetku. Tento dokument je legislativní nutností a zpracovává ho autorizovaný požárně-bezpečnostní technik. PBŘ například obsahuje: z jakých konstrukcí má být dům postaven rozděluje dům na požární úseky a definuje únikové cesty určuje, kde mají být požární dveře,...

Přečíst celý článek

Návrh interiéru

Návrhy interiérů řešíme především u větších komerčních projektů, jako jsou kancelářské objekty, firmy a instituce, hotely apod. Někdy chce investor návrh interiéru i pro rodinný dům, to však bývá méně časté. Lidé jsou obvykle zvyklí si svůj domov navrhnout dle svých představ, prostřednictvím nábytkových prodejen, které však neumožňují návrh moc upravovat. Díky návrhu interiéru na míru dostanete ucelený návrh vašeho domu. Například schodiště vám v prodejně bytových doplňků nenavrhnout, stejně

Přečíst celý článek

Dopravní stavby

Dopravní stavby řešíme pouze v souvislosti s našimi projekty pozemních staveb. Nejčastěji se jedná o komunikace u developerské výstavby, kdy je daná oblast určena k výstavbě velkého množství rodinných domů, ke kterým musí vést silnice s určitými parametry. Setkáváme se i s parkovacími plochami u obchodních domů či kancelářských budov. Nejčastěji však řešíme napojení pozemku na stávající komunikaci, kde se řeší návrh sjezdu od rodinného domu.   Dopravní stavby řešíme ve spolupráci s naší...

Přečíst celý článek

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby řešíme v souvislosti s našimi projekty pozemních staveb. Často se jedná o tyto druhy projektů: projekt čističky odpadních vod – ČOV projekt septiku projekt žumpy neboli jímky určené k vyvážení splaškové vody projekt studny projekty veřejného vodovodu (vodovodního řadu) projekty veřejné kanalizační stoky (kanalizačního řadu)   Vodohospodářské stavby řešíme ve spolupráci s naší spřátelenou projekční kanceláří, která se specializuje na tento typ staveb. Výjimkou je návrh...

Přečíst celý článek

Konzultace, kontrola a revize projektů

Potřebujete probrat nějaký technický detail, architektonický záměr, byrokratické záludnosti nebo třeba zkontrolovat již vypracovanou projektovou dokumentaci? Domluvte si s námi osobní nebo online schůzku a my s vámi vše ohledně stavebnictví rádi zkonzultujeme. Probereme jen to, co potřebujete s případným návrhem lepšího řešení, provedením dodatečného výpočtu a vysvětlením potřebných souvislostí. Můžete se na nás obrátit, ať se jedná o hodinovou konzultaci nebo kontrolu celé projektové...

Přečíst celý článek

Máme nejlepší hodnocení na Google

Naše hodnocení je nejvyšší mezi architektonickými a projekčními kancelářemi v Česku

5.0
Celkové hodnocení na Google
Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička
Zobrazit všech 88 recenzí
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
11. červen 2024
Rychlá a dobrá domluva. Doporučuji.
Daniel M.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
10. červen 2024
Paráda velká ochota super komunikace max spokojenost
Petr P.
HvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdičkaHvězdička
30. květen 2024
Profesionální přístup, ochota pomoci vyřešit všechny požadavky.
Jan J.

Sledujte nás na sociálních sítích

Nezávazné nacenění našich služeb

První schůzka u nás v kanceláři je zdarma a sdělíme vám tyto informace:

Sjednejte si s námi schůzku

Telefon
732 861 769
9:00-16:00 Po-Pá
Obálka
machac@projekcemachac.cz

a potkejme se v kanceláři v Pardubicích, v Praze nebo online

Kancelář Pardubice

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice I

Kancelář Praha

Oldřichova 34, 128 00 Praha - Vinohrady

Fakturační adresa: Ing. Matěj Machač, Stavařov 99, 530 09 Pardubice, IČO 76675190

Jsem plátce DPH 

Pardubice